Konieczna jest budowa sieci szerokopasmowych na wsi

Pixabay

Brak szybkich i niezawodnych łaczy internetowych nadal stanowi problem na wielu wiejskich i słabo zaludnionych obszarach, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek. Łączność szerokopasmowa musi dotrzeć do wszystkich obywateli europejskich, jeśli chcemy zlikwidować przepaść cyfrową. Tak jest między innymi rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych, w której skład wchodzą decydenci szczebla lokalnego i regionalnego oraz eksperci. Wstępne wnioski platformy zawarte zostały w opinii, w której stwierdza się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu ICT i infrastruktury szerokopasmowej – w obecnym okresie programowania na ten cel przeznaczono 14 mld EUR.

Obecnie do szybkich sieci szerokopasmowych ma dostęp jedynie 40% mieszkańców obszarów wiejskich w UE, w porównaniu z 90% mieszkańców obszarów miejskich. Stoi to na przeszkodzie realizacji ambitnych celów UE na rzecz jednolitego rynku cyfrowego oraz przyczynia się do problemu wyludniania i peryferyzacji obszarów wiejskich w całej Europie. W związku z tym należy wspierać infrastrukturę szerokopasmową poprzez wzmacnianie polityki spójności jednocześnie z innymi instrumentami finansowymi łączącymi finansowanie publiczne i prywatne, takimi jak fundusz na rzecz technologii szerokopasmowych uruchomiony przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Mobilne i satelitarne usługi szerokopasmowe często stanowią szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie alternatywne do sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych. Ponieważ szybka rozbudowa sieci komunikacyjnych 5G stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania częstotliwościami radiowymi, ważne jest wypracowanie wspólnego podejścia do przyznawania licencji na wykorzystywaną w przyszłości wyższą częstotliwość.

Wreszcie, Komitet uważa za konieczne rozdzielenie świadczenia usług od eksploatacji sieci, podobnie jak ma to miejsce w sektorze energetycznym. Z myślą o konkurencyjności, takie rozdzielenie powinno dotyczyć zarówno rynku stacjonarnej sieci, jak i rynku 5G.

* * *

Platformę na rzecz sieci szerokopasmowych uruchomili w październiku 2017 r. przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz oraz komisarz ds. społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel. W jej skład wchodzi 12 członków KR-u oraz eksperci ad hoc z Komisji Europejskiej, a ma ona na celu przyczynianie się do rozwoju szybszej, lepszej i bardziej zrównoważonej szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach europejskich.

Źródło: Europejski Komitet Regionów

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę