10 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

Siemens

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą i Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyskają wsparcie finansowe ze środków krajowych NFOŚiGW na działania poprawiające efektywność gospodarowania energią elektryczną i cieplną. Inwestycje przyniosą wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe, ale także podwyższą standard pobytu pacjentów i podopiecznych.

W każdym przypadku efekty ekologiczne przedsięwzięć oznaczają zmniejszenia emisji CO2, co przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realizacja umów skutkować będzie również zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach, a ponadto zapewni produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Działania podnoszące efektywność energetyczną przyniosą dodatkowo komfort pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów i podopiecznych we wspomnianych trzech placówkach. Zwiększy się także wygoda socjalna osób ich odwiedzających.

Reklama

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Na termomodernizację głównego budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie NFOŚiGW przekaże – na podstawie umowy, którą ze strony beneficjenta podpisał Tomasz Mikołaj Maciejewski, dyrektor instytutu – 2 900 419 zł dotacji. Całkowity koszt projektu wynosi 3 475 816 zł, z czego 575 397 zł zainwestuje beneficjent ze środków własnych.

Przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, a stropu – wełną mineralną. Wymieniona zostanie zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Prace będą dotyczyć także modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej i zaowocują m.in. montażem 40 sztuk kolektorów słonecznych, gazowych pomp ciepła oraz montażem zasobników. Przewidziano również wymianę węzła cieplnego centralnego ogrzewania i zainstalowanie zestawu gazowych pomp ciepła oraz wymianę 425 sztuk grzejników i termostatów. O szerokim zakresie modernizacji świadczy także plan montażu 70 sztuk paneli fotowoltaicznych (17 kWp) o mocy jednostkowej 0,25 kWp.

Całość działań ma zostać sfinalizowana z końcem 2020 r., a powierzchnia budynków nimi objętych to ponad 10 000 m2. Efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie emisji CO2 (531,01 Mg/ rok). Nastąpi też ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 4299,20 GJ/ rok. Równoległym osiągnięciem będzie produkcja energii elektrycznej z OZE, przy użyciu paneli fotowoltaicznych, na poziomie 15,8 MWh/rok oraz energii cieplnej (341, 31 GJ/rok).

Instytut Matki i Dziecka jest szpitalem utworzonym na wniosek Ministra Zdrowia w 1948 r. Prowadzi działania z zakresu opieki zdrowotnej, przede wszystkim z myślą o ochronie zdrowia matek i dzieci. Zobowiązany jest także do podejmowania aktywności naukowo-badawczej oraz edukacyjnej. Instytut prowadzi również działania opiniodawcze, m.in. bierze udział w określaniu standardów bezpieczeństwa produktów dla dzieci.

Reklama

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach
Dzięki dotacji z NFOŚiGW w wysokości 4 134 400 zł, remont termomodernizacyjny przejdzie sześć budynków założonego jeszcze w czasach II RP Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Umowę ze strony beneficjenta podpisał prezes zarządu TOnOS w Laskach Paweł Kacprzyk. Pełny koszt prac wyniesie 4 352 000 zł, przy czym 217 600 zł ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta. I w tym przypadku przewidziano głęboką termomodernizację obiektów służących na co dzień osobom chorym, z różnym stopniem niesprawności. W czterech budynkach zaplanowano ocieplenie stropodachów, a w jednym – dachu. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej będzie przeprowadzona w pięciu budynkach. W jednym z obiektów szklane pustaki (tzw. luksfery) zostaną wymienione na okna PCV. Wszędzie pojawi się nowa stolarka okienna. Remont obejmie też wymianę oświetlenia (sześć kompletów LED o łącznej mocy 36,342 kW).

Dodatkowo w dwóch budynkach zmodernizowana będzie instalacja ciepłej wody użytkowej, a w jednym centralnego ogrzewania. Na trzech obiektach planuje się zamontować trzy komplety paneli fotowoltaicznych (85 sztuk) o łącznej mocy 22,10 kW. Zakończenie prac i osiągnięcie efektu ekologicznego nastąpi pod koniec września 2022 r. Emisja CO2 zmniejszy się o 344,23 Mg/rok. Zużycie energii pierwotnej zmaleje do 6 101,12 GJ/rok. Pozyskiwanie energii ze słońca za pomocą paneli fotowoltaicznych przyniesie 19,68 MWh energii elektrycznej/rok. Całkowita powierzchnia budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach objętych remontem to 4202 m2.

Warto przypomnieć, że ośrodek w Laskach powstał w 1921 r. dzięki hrabiance Róży Czackiej, która wcześniej założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a także zainicjowała powstanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. We wrześniu 1939 r. oraz w czasie Powstania Warszawskiego na terenie zakładu okazywano pomoc szpitalną polskim żołnierzom i powstańcom. Kierując się zasadami społecznej nauki Kościoła katolickiego, „Laski” do dziś prowadzą działania opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących. Obok kompleksu o charakterze rehabilitacyjnym i placówek edukacyjnych, prowadzone są tam internaty, pracownie zajęciowe oraz obiekty konferencyjne, socjalne i sportowe. Ośrodek w Laskach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
Projekt poprawy efektywności energetycznej i podwyższenia standardu techniczno-użytkowego zostanie przeprowadzony przez Szpital Neuropsychiatryczny (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) w Lublinie. Umowę w sprawie przekazania 3 406 242 zł dotacji NFOŚiGW na ten cel ze strony beneficjenta sygnował dr n. med. Piotr Dreher, kierownik SPZOZ. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4 371 505 zł, w tym szpital zaangażuje własne środki finansowe w wysokości 965 263 zł.

Przewidziane działania termomodernizacyjne potrwają do końca września 2020 r. i obejmą 1009,6 m2 powierzchni budynków. Trzeba nadmienić, że szpital jest obiektem leżącym na terenie przedwojennego, zabytkowego majątku należącego niegdyś do rodziny Sachsów. Kompleks szpitalny otoczony jest również zabytkowym parkiem. Placówka prowadzi specjalistyczne przychodnie przeznaczone dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Są to m.in. poradnie zdrowia psychicznego, neurologiczne oraz terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. W szpitalu dostępnych jest ponad 1000 łóżek. Korzystają z niego pacjenci z całej Polski.

Dotowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, tych przylegających do gruntu oraz fundamentowych. Ocieplona zostanie także podłoga na gruncie oraz podłoga w podziemiu. Warstwa izolacji zostanie też położona na poddaszu. Okna w pomieszczeniach mają być wymienione na drewniane, skrzynkowe, a drzwi zewnętrzne poddane zostaną modernizacji. Ważnym krokiem będzie budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Modernizacja dotyczyć będzie również systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego (zaplanowano wymianę instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z zastosowaniem opraw typu LED i wymianą rozdzielnic). Nastąpi zarazem montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39 kWp (156 paneli). Wraz z zakończeniem prac zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery (o 235,38 Mg/rok). Zużycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 39,82 MWh/rok.


Źródło: NFOŚiGW

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę