Grupa Tauron przedstawiła swoje wyniki finansowe

Grupa Tauron przedstawiła swoje wyniki finansowe Canva

– Grupa Tauron intensywnie pracuje nad transformacją swojej działalności zgodnie z założeniami strategicznymi Zielonego Zwrotu. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia – z końcem tego roku – procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy około 70 MW. Dodatkowo, na etapie zaawansowanych analiz, mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW. Zgodnie z naszą strategią, do 2025 r. chcemy dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej  w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 r. – 3700 MW. Będzie to wówczas stanowić ok. 80% łącznych mocy wytwórczych Grupy – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia.

– Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 r. pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Na rynku dystrybucji 

W okresie od I do III kwartału 2022 r. wolumen dystrybucji Grupy Tauron wyniósł 40,31 TWh energii elektrycznej, czyli o 1% więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,82 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 40,06 TWh energii elektrycznej do 5,76 mln odbiorców.

Grupa Tauron wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 2% mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,38 TWh (w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych). W okresie 9 miesięcy 2022 r. segment OZE wyprodukował 0,93 TWh energii elektrycznej, tj. o 1% mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,94 TWh). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu OZE wyniosła na dzień 30 września 2022 r. 569 MW mocy elektrycznej i była o 44 MW wyższa wobec poprzedniego kwartału w związku z oddaniem do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,29 TWh, tj. o 1 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,29 TWh). Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14% w porównaniu z 8,01 PJ w analogicznym okresie 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13 proc. i wyniósł 3,47 mln ton.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 57% węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

W okresie od I do III kwartału 2022 r. Grupa Kapitałowa Tauron wypracowała 26,8 mld zł przychodów, czyli o 50% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

W okresie 9 miesięcy br. Grupa Tauron osiągnęła 2,85 mld zł EBITDA, tj. o 23% mniej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 395 mln zł w porównaniu do 457 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron miały segmenty: Dystrybucja, Sprzedaż oraz OZE. Znaczący wpływ na wyniki finansowe segmentu Wytwarzanie w III kwartale 2022 r. miały postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii elektrycznej na rynku giełdowym na potrzeby realizacji kontraktów zawartych przez Grupę Tauron.

2,6 mld zł nakładów inwestycyjnych

Osiągnięta w okresie od I do III kwartału 2022 r. marża EBITDA wyniosła 10,6% i była niższa o 10,2 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r. Marża EBIT wyniosła 4,2% i była niższa o 1,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r., a marża zysku netto wyniosła 1,5% i była niższa o 1,3 p.p. Niższe uzyskane marże EBITDA są efektem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, głównie w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu. Niższy spadek marży EBIT oraz zysku netto w stosunku do spadku marży EBITDA wynika z faktu ujęcia w 2021 r. odpisu aktualizującego dotyczącego aktywów niefinansowych, w konsekwencji przeprowadzonych testów na utratę wartości w kwocie znacząco wyższej niż w analizowanym okresie 2022 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2022 r. miał wartość 3,3x i był wyższy o 0,9x w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r.

Po trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Tauron wyniosły 2,6 mld zł i były wyższe o 33% od poniesionych w analogicznym okresie 2021 r., kiedy wyniosły blisko 2 mld zł. Najwyższe wydatki, w kwocie 1,4 mld zł, poniesione zostały w segmencie Dystrybucja i były przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci. W segmencie OZE wydatki wyniosły blisko 300 mln zł i były związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Źródło: Tauron 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę